9 Bolsas do Concello de Madrid na Residencia de Estudantes

14 Set 2023

A Residencia de Estudantes convoca 9 bolsas do Concello de Madrid para estancia na Residencia de Estudantes. O programa de bolsas que o Concello mantén desde 1988-1989 permite que cada curso un grupo de mozos bolseiros, creadores e estudantes de posgrao en Ciencias e Humanidades, vivan na Residencia de Estudantes dedicados ao seu traballo creativo ou de investigación, gozando do marco que esta brinda como sede dunha intensa actividade cultural e de activo diálogo entre as ciencias, as artes e as humanidades. Estas bolsas repartiranse entre as seguintes modalidades: Estudantes de Posgrao en Ciencias Sociais e Humanidades (3); Estudantes de Posgrao en Ciencias da Natureza e Tecnoloxía (3); e Creadores e Artistas (3).

Requisitos xerais
- Posuír a nacionalidade española ou dun país iberoamericano. Tamén poderán optar á bolsa aqueles que posúan a nacionalidade dun Estado membro da Unión Europea e acrediten a súa residencia en España no momento de solicitude da bolsa.
- Ter como máximo 30 anos no momento de solicitude da bolsa.
- Estar ao corrente no cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social.
- Non recibir outras axudas, públicas ou privadas, que financien os mesmos gastos que esta bolsa.

Requisitos específicos
Estudantes de Posgrao:
- Estar en posesión dun título universitario oficial de Grao, ou equivalente, e estar en período de formación predoutoral, cun proxecto de investigación ou de tese doutoral en calquera ámbito do coñecemento. Non poderán optar a esta bolsa aqueles solicitantes que xa estean en posesión dun título de doutor.
- Presentar unha memoria do traballo que desexa realizar durante o período de goce da bolsa.
Creadores e Artistas:
- Dedicarse, polo menos durante dous anos, a traballos artísticos ou de creación.
- Presentar un proxecto de creación para realizar durante o período de goce da bolsa.

O prazo de inscrición estará aberto ata o 27 de outubro de 2023.

Máis información http://www.residencia.csic.es/
Residencia de Estudantes 91 563 64 11
becas@residencia.csic.es