6 Bolsas do Ministerio de Ciencia e Innovación para estudantes de posgrao na Residencia de Estudantes

14 Set 2023

A Residencia de Estudantes convoca 6 bolsas destinadas a Estudantes de Posgrao nas diferentes áreas de Ciencias Sociais, Humanidades, Ciencias da Natureza e Tecnoloxía co apoio do Ministerio de Ciencia e Innovación para estancia na Residencia de Estudantes, mediante as cales un grupo interdisciplinar de mozos investigadores terá a oportunidade de gozar desde o 15 de decembro de 2023 ao 14 de decembro de 2024, en réxime de pensión completa, do marco que brinda a Residencia de Estudantes, sede dunha intensa actividade cultural e dun activo diálogo entre ciencias e artes.

Requisitos
- Posuír a nacionalidade española ou dun país iberoamericano. Tamén poderán optar á bolsa aquelas persoas que posúan a nacionalidade dun Estado membro da Unión Europea e acrediten a súa residencia en España no momento de solicitude da bolsa.
- Estar en posesión dun título universitario oficial de Grao, ou equivalente, e estar en período de formación predoctoral, cun proxecto de investigación ou de tese doutoral en calquera ámbito do coñecemento.
- Presentar unha memoria do traballo que desexa realizar durante o período de goce da bolsa.
- Ter como máximo 30 anos no momento de solicitude da bolsa.
- Estar ao corrente no cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social.
- Non recibir outras axudas, públicas ou privadas, que financien os mesmos gastos que esta bolsa.
- As persoas que soliciten a bolsa reservada para persoas con discapacidade haberán de ter recoñecida a condición legal de persoa con discapacidade cun grao de minusvalía igual ou superior ao 33 por 100.

O prazo de inscrición estará aberto ata o 27 de outubro de 2023.

Máis Información http://www.residencia.csic.es/
Residencia de Estudantes 91 563 64 11
becas@residencia.csic.es