Concello de Ferrol

13 Set 2023
O Concello de Ferrol convoca:
 
-8 prazas para o Servizo de Extinción de Incendios
 
REQUISITOS:
Nacionalidade española ou a de calquera outro estado membro de Unión Europea, ou nacional dalgún Estado no que, en virtude dos Tratados Internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a libre circulación de traballadores.
Ter cumpridos os 16 anos de idade e non exceder a idade máxima de xubilación forzosa.
Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas propias das prazas convocadas.
Título de graduado/a en ESO ou equivalente.
Carné conducir C.
 
INSCRICIÓNS: Ata o 10/10/2023
 
PÁXINA WEB: www.ferrol.gal
 
CONTACTO:
Concello de Ferrol 
Praza de Armas, s/n. 15402 Ferrol
Teléfono: 981 944 000
Publicación: 
BOP 05/07/2023 
BOP 20/07/2023 (corrección de erros)