Concello de Folgoso do Courel

06 Set 2023
Auxiliar Administrativo para o Concello de Folgoso do Courel
 
REQUISITOS:
Ter a nacionalidade española ou algunha outra que, con arranxo ao disposto no artigo 52 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do Emprego Público de Galicia, permita o acceso ao emprego público
Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder da idade máxima de xubilación forzosa
Estar en posesión do título de graduado en educación secundaria obrigatoria, graduado escolar ou equivalentes aos efectos laborais
(o certificado de escolaridade considérase equivalente ó graduado escolar segundo Orde ECD/1417/2012, do 20 de xuño pola que se establece a equivalencia do certificado de escolaridade e doutros estudos co título de graduado escolar regulado na Lei 14/1970, do 4 de agosto, Xeral de Educación e Financiamento da Reforma Educativa, para efectos laborais)
 
INSCRICIÓNS: Ata o 26/09/2023
 
 
CONTACTO:
Concello de Folgoso do Courel
Praza Manuel Fraga Iribarne, s/n (27325 - Folgoso do Courel
Tel.: 982 43 30 01  
 
Publicación: