Bolsas de formación do Ministerio de Consumo

01 Set 2023
Bolsas de formación do Ministerio de Consumo
 
INSCRICIÓNS: Ata o 27/09/2023
 
REQUISITOS:
Ser español, nacional dalgún Estado membro da Unión Europea ou de calquera nacionalidade sempre que se acredite a residencia legal en España.
Estar en posesión da titulación universitaria de licenciatura ou grao en Ciencias Físicas, Químicas, Bioloxía, Biotecnoloxía, Enxeñería Industrial, Nutrición Humana e Dietética, Tecnoloxía dos Alimentos, Farmacia, Veterinaria ou de calquera outra ciencia experimental ou ensino técnico superior relacionada coas tecnoloxías dos alimentos ou dos produtos de consumo
A data de finalización dos estudos de licenciatura, grao ou máster oficial deberá ter lugar nos cinco anos anteriores á data da convocatoria.
Nos casos de candidatos non españois que leven residindo en España por un período inferior a cinco anos: dominio do idioma español. (certificado equivalente ao nivel C1 do MECR)
Non gozar anteriormente dunha bolsa do programa de formación do CICC
 
PÁXINA WEB: www.consumo.gob.es
 
CONTACTO:
Centro de Investigación e Control da Calidade (CICC)
Avda. Cantabria, 52 (28042 - Madrid)
Tel.: 91 822 47 00
 
Publicación: BOE 30/08/2023
Base de Datos Nacional de Subvencións BDNS(Identif.): 714239