Prazas de formación sanitaria

28 Ago 2023
Prazas de formación sanitaria
 
REQUISITOS:
Estar en posesión do título universitario oficial español ou ben, recoñecemento, homologación ou equivalencia dun título estranxeiro:
Prazas de Medicina: títulos que habilitan para o exercicio da profesión de médica/ou.
Prazas de Farmacia: títulos que habilitan para o exercicio da profesión de farmacéutica/ou.
Prazas de Enfermería: títulos que habiliten para o exercicio da profesión de enfermeira/ou.
Prazas do ámbito da Psicoloxía: títulos oficiais de Licenciado en Psicoloxía ou títulos oficiais de grao do ámbito da Psicoloxía.
Prazas do ámbito da Química: títulos oficiais de Grao/Licenciado do ámbito da Química ou a Bioquímica.
Prazas do ámbito da Bioloxía: títulos oficiais de Grao/Licenciado do ámbito da Bioloxía ou a Bioquímica.
Prazas do ámbito da Física: títulos oficiais de Grao/Licenciado do ámbito da física e outras disciplinas científicas e tecnolóxicas.
Estar en posesión da nacionalidade española ou ser nacional doutros Estados, segundo o previsto no artigo 57 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público. Así mesmo, poderán acceder a prazas de calquera titulación, as persoas apátridas nos termos establecidos no Real Decreto 865/2001, de 20 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de recoñecemento do estatuto de apátrida e na Lei Orgánica 4/2000, de 11 de xaneiro, sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en España e a súa integración social e o seu Regulamento de desenvolvemento. 
Tamén poderán solicitar acceso ás probas das titulacións de Medicamento, Farmacia e Enfermería os nacionais de países non incluídos no suposto anterior, sempre que, no prazo de presentación de solicitudes, os seus países de orixe teñan subscrito e en vigor convenio de cooperación con España e estean en posesión do correspondente título homologado ou recoñecido. Nestes mesmos termos, poderán solicitar o seu acceso ás probas selectivas as persoas nacionais destes países que se atopen en España con autorización de estancia de curta duración ou estancia por estudos.
 
INSCRICIÓNS:
Dende o 01/09/2023 ata o 15/09/2023
 
PÁXINA WEB:
 
CONTACTO:
Ministerio Sanidade
Paseo do Prado, n.º 18-20, planta baixa, esquina C/ Lope de Veiga 28014 Madrid
Teléfono: 91 596 10 89 - 91 596 10 90 / Teléfono de información da Administración xeral do Estado: 060
 
Publicación: BOE 24/08/2023