Certame de relato curto para mozos Eugenio Carbajal

21 Ago 2023

O Concello de Mieres convoca a 21ª edición do Certame de relato curto para mozos Eugenio Carbajal.

Poderán participar todas as persoas que o desexen cuxas idades estean comprendidas entre os 18 e 30 anos.

Poderán concorrer ao Certame traballos que estean escritos en español, que sexan orixinais e non fosen publicados nin en papel, nin na internet, nin tampouco premiados en ningún outro concurso literario.

Cada participante poderá presentar un máximo de dous traballos a concurso, utilizando para o seu envío calquera destas dúas modalidades:

- Correo postal ou entrega en man: Nesta modalidade os orixinais han de estar asinados baixo pseudónimo, debidamente grampados ou encadernados individualmente, cunha extensión mínima de tres páxinas e máxima de dez páxinas (30 liñas por páxina aproximadamente), por unha soa cara, en formato DIN A-4, con interlineado de 1,5, tipo de letra Estafes New Roman, ou similar, de 12 puntos, e con marxes superior e inferior de 2,5 cm. e dereito e esquerdo de 3 cm.
As obras deberán enviarse nun sobre pechado o cal conterá outro máis pequeno no que se achegará a fotocopia do DNI e os seguintes datos: nome, apelidos, dirección postal, teléfono, correo electrónico e data de nacemento, así como tamén un breve currículo.
A dirección postal para o seu envío ou entrega é:
Casa da Cultura “Teodoro Cuesta”
Oficina Joven de Mieres
R/ Manuel Llaneza, 8 2.ª planta
33600 Mieres-Asturias

- Correo electrónico: Remitindo nun único correo tres documentos adxuntos: 1) O relato en formato Word 2) Relato en formato PDF. 3) PLICA en pdf, que conterá os datos persoais tales como nome, apelidos, correo postal, teléfono e dirección mail, ademais dun breve currículo e fotocopia do DNI ou documento similar que acredite a identidade do autor/a. Se se desexa enviar a concurso un segundo orixinal, ha de achegarse no mesmo envío. Os envíos por correo electrónico faranse á seguinte dirección: eugeniocarbajal2023@ayto-mieres.es Por parte da Oficina Nova confirmarase sen perder tempo a correcta recepción de orixinais e garantirase estritamente o tratamento confidencial do traslado dos mesmos ao Xurado.

O prazo de admisión dos traballos estará aberto ata o 30 de novembro de 2023.

Haberá un único premio de 1.500 €.

Máis información na web: www.mieres.es