Concello de Muros

25 Mai 2023
1 praza de conserxe e 1 praza de peón especialista para o Concello de Muros
 
INSCRICIÓNS: Ata o 15/06/2023
 
REQUISITOS:
Ter a nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 do Texto Refundido do Estatuto Básico do Empregado Público (TREBEP), respecto do acceso ao emprego público de nacionais doutros Estados.
Ter cumpridos os dezaseis anos de idade e non superar, no seu caso, a idade máxima de xubilación forzosa.
Conserxe:
Título de educación primaria, certificado de escolaridade, superior ou equivalente ou superior. 
Título acreditativo do nivel de coñecemento da lingua galega CELGA 1. As persoas aspirantes que non o acrediten deberán superar unha proba. 
Certificado de delitos de natureza sexuais.
Peón especialista:
Título de graduado en ESO, ou equivalente ou superior.
Título acreditativo do nivel de coñecemento da lingua galega CELGA 2. As persoas aspirantes que non o acrediten deberán superar unha proba.
Carné de conducir tipo B.
 
PÁXINA WEB: http://muros.gal/
 
CONTACTO:
Concello de Muros
Curro da Praza, 1. 15250 Muros (A Coruña)
Tel. 981 826 050
 
Publicación: 
Conserxe: 
BOP 24/04/2023
 
Peón especialista:
BOP 24/04/2023