VII Premio Aguias de relato breve 2023

19 Mai 2023
VII Premio Aguias de relato breve 2023
 
INSCRICIÓNS: Ata o 18/06/2023
 
REQUISITOS:
Poderán concorrer todas as persoas que o desexen, calquera que sexa a súa nacionalidade, residentes en España, sempre que as obras estean escritas en castelán.
Os relatos serán de tema libre. Cada concursante poderá presentar un só traballo que ha de ser necesariamente inédito e non ser premiado noutros certames.
Os traballos terán unha extensión de entre 10 e 25 páxinas en formato DIN A4, mecanografiados a dobre espazo e en fonte Estafes New Roman a 12 pt. Só aceptaranse traballos en formato PDF.
Presentaranse en liña a través de www.mundoarti.com . No formulario de inscrición deberase subir o arquivo PDF co relato anónimo...
 
REMUNERACIÓN / CUSTO:
Establécese un primeiro premio, indivisible, de 2.000 euros, e un segundo e un terceiro premio ambos os dotados de 500 euros cada un.
 
PÁXINA WEB: www.ayuntamientodeaguilas.org
 
CONTACTO:
Concello de Aguias
Praza de España, 14. 30880- Aguias (Murcia)
Tel.: 968 418 800