Praza de administrativa/o para o Concello de Padrón

21 Abr 2023
Praza de administrativa/o para o Concello de Padrón
 
INSCRICIÓNS: Ata o 08/05/2023
 
REQUISITOS:
Nacionalidade española ou nacional dun Estado membro da Unión Europea ou de calquera daqueles Estados aos que en virtude de tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a libre circulación de traballadores nos termos establecidos na normativa vixente. 
Ter cumpridos os dezaseis anos de idade e non superar, no seu caso, a idade máxima de xubilación forzosa.
Titulación: Bacharelato, Técnico ou equivalente.
 
PÁXINA WEB: www.padron.gal
 
CONTACTO:
Concello de Padrón
Rúa Longa, 27. 15900 Padrón (A Coruña)
Teléfono: 981 810 451
 
Publicación:
BOP 23/03/2023