XX Certame Literario de Ames

15 Mar 2023

O Concello de Ames convoca o XX Certame Literario de Ames

Poderá participar calquera persoa que presente textos inéditos escritos en lingua galega. O tema é libre.

As persoas participantes enviarán catro exemplares do texto, escritos a dobre espazo e tamaño de letra 12.
En narrativa, a extensión mínima será de 2 páxinas e a máxima de 6.
En poesía, a extensión mínima será de 20 versos e a máxima de 50.
Só se poderá presentar un traballo por persoa en cada unha das modalidades.

Os textos poderán remitirse ata o día 12 de abril de 2023 (incluído) ao seguinte enderezo: Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Ames. Avda. de Azcárraga, nº 5, Bertamiráns, 15220 Ames, A Coruña.

As obras presentaranse baixo pseudónimo. Para garantir o anonimato, nos textos non poden aparecer datos persoais nin sinaturas. En cada un dos exemplares terán que figurar: modalidade (narrativa ou poesía), categoría (1ª, 2ª ou 3ª) e pseudónimo do autor ou autora.
Xunto cos textos introducirase un sobre pechado cos seguintes datos persoais: nome e apelidos, idade, copia do DNI, teléfono de contacto, enderezo postal e electrónico e declaración responsable de non estar incurso/a en supostos que impidan obter a condición de beneficiario/a e de atoparse ao corrente nas obrigas tributarias e coa seguridade social. Pode descargarse, cubrise e asinarse a FICHA DE PARTICIPACIÓN que recolle todos estes datos da páxina web do Concello de Ames.

As persoas menores de idade deben achegar os datos dunha persoa maior de idade que exerza como representante legal.
O sobre cos datos persoais e as catro copias do texto introduciranse nun sobre máis grande. No remite deste figurará a modalidade (narrativa ou poesía), a categoría (1ª, 2ª ou 3ª) e o pseudónimo (nunca o nome real).

En cada modalidade establécense tres categorías:

1ª Categoría (ata os 13 anos)
1º premio: 200 euros
2º premio: 170 euros
3º premio: 140 euros

2ª Categoría (dos 14 aos 17 anos)
1º premio: 230 euros
2º premio: 200 euros
3º premio: 170 euros

3ª Categoría (18 anos ou máis)
1º premio: 300 euros
2º premio: 260 euros
3º premio: 230 euros

Para o cómputo da idade, establécese como data de referencia o 12 de abril de 2023 (día no que remata o prazo de entrega dos traballos participantes).

https://www.concellodeames.gal/sites/default/files/documentos/adjuntos/2023/03/folleto_certame_literario_2023redes.pdf