Bolsas para estudantes con poucos recursos económicos da Fundación Romanillos

06 Mar 2023
 
A Fundación Romanillos convoca para o curso 2023: Bolsas para estudantes con poucos recursos económicos, e o Premio Enrique Rodríguez-Marín, á Excelencia Académica, para bolseiros desta Fundación.
 
Prazo da convocatoria: do 1 de marzo ao 4 de abril de 2023.
 
Solicitudes: a cumprimentar en www.fundacionromanillos.es
 
Premio Enrique Rodríguez-Marín, á Excelencia Académica, para bolseiros desta Fundación:
 
- Co fin de incentivar a calidade académica e de recoñecer o esforzo e a dedicación dos alumnos nos seus estudos, a Fundación Romanillos premiará ao bolseiro que finalizase os seus estudos co mellor expediente académico do curso correspondente (2023-2024). Seleccionarase entre todos aqueles bolseiros que obtivesen a cualificación de notable como nota media mínima no curso 2023-2024. Será necesario presentar certificado oficial de estudos.
 
Convoca
Fundación Romanillos
 
Requisitos
A renda familiar dos solicitantes non poderá exceder, para o Curso 2023-2024 de:
Familia de 1 membro 13.858.- euros.
Familia de 2 membros 22.714.- euros.
Familia de 3 membros 29.680.- euros.
Familia de 4 membros 35.142.- euros.
Familia de 5 membros 39.964.- euros.
Familia de 6 membros 44.440.- euros.
Familia de 7 membros 48.836.- euros.
Familia de 8 membros 53.060.- euros.
A partir do oitavo membro, sumaranse 4.265, - euros por cada novo membro. Non se concederán bolsas para realizar estudos de posgrao, como norma xeral, excepto aos bolseiros que cursaron estudos de primeiro e segundo ciclo con axuda desta Fundación e merézano a xuízo do Padroado. 
 
Dotación
A que se solicite por ou para o Bolseiro, sen máis limitacións que as que este Padroado estime oportunas, previo estudo das circunstancias económico-familiares e do expediente académico dos solicitantes. Valorarase a simultaneidade dos estudos co traballo. 
 
Premio Enrique Rodríguez-Marín: 
Outorgaranse tres premios e unha mención especial segundo os estudos: 1.500 € Estudos Universitarios. 900 € Ciclos Formativos de Grao Superior. 600 € Bacharelato e Ciclos Formativos de Grao Medio. Mención especial a ESO.
 
Máis Información