XV certame de relatos para mozos e mozas "Óscar Abril Alegre"

10 Xan 2023

A Asociación Grupo Literario Cultural Alfambra convoca o XV certame literario de relatos para mozos e mozas "Óscar Abril Alegre"

Presentarán os textos en lingua castelá e por quintuplicado con extensión de máximo 4 páxinas, por unha soa cara en formato DIN A-4, a dobre espazo, tipo de letra Times New Roman ou similar de 12 puntos. (Deberase especificar claramente, que se presenta ao apartado Óscar Abril).

O tema será libre, pero valorarase moi positivamente que conteña valores humanos, tales como a paz, a solidariedade, a liberdade, a convivencia ou calquera dos Dereitos Humanos, deberá ser orixinal e inédito e non ser premiado en ningún concurso literario. Cada autor poderá enviar un máximo de DOUS traballos.

Os traballos enviaranse por correo postal (NON se aceptará por correo electrónico), á seguinte dirección:

“Asociación Grupo Literario Cultural Alfambra” Certame relatos "Óscar Abril Alegre" C/ Estudo, 21. 44160 Alfambra (Teruel)

O prazo de recepción estará aberto ata o día 4 de marzo 2023 ás 24 horas e o fallo do xurado farase público o día 22 de xuño de 2023.

Poderán participar mozos e mozas españois ou estranxeiros, maiores de 18 anos e que non teñan cumpridos os 30 anos de idade en data 1 de xaneiro de 2023.
Premio de 400 euros e trofeo.

Tamén convoca un certame de Relatos e outro de Poesía

Participantes “Relatos”: Poderán participar os autores que o desexen españois ou estranxeiros, maiores de 18 anos, sempre que os traballos preséntense escritos en lingua castelá e por quintuplicado, cunha extensión máxima de 6 páxinas, por unha soa cara, en formato DIN A-4, a dobre espazo, tipo de letra Estafes New Roman ou similar de 12 puntos.

Participantes “Poesía”: Poderán participar os autores que o desexen españois ou estranxeiros, maiores de 18 anos, sempre que os traballos preséntense escritos en lingua castelá e por quintuplicado, cunha extensión máxima de 60 liñas ou versos, por unha soa cara, en formato DIN A-4, a dobre espazo, tipo de letra Estafes New Roman ou similar de 12 puntos.

Dotación, para cada unha das dúas modalidades: 
– Un primeiro premio de 700 euros e trofeo.
– Un segundo premio de 400 euros e trofeo.

Condicións: Os traballos deberán ser orixinais e inéditos e non ser premiados en ningún outro concurso. O tema será de libre elección e cada concursante poderá enviar un máximo de DOUS traballos tanto en RELATO como en POEMAS, con sobres separados, de forma que cada sobre conteña un só traballo.

Os relatos e poesías deberán presentarse obrigatoriamente baixo pseudónimo, achegando plica pechada na que no seu exterior figure título e pseudónimo e dentro nome, apelidos, dirección, teléfono, correo electrónico (se o ten), se non é residente en España, o correo electrónico é indispensable.
Dotación

Os traballos enviaranse por correo postal (NON se aceptará por correo electrónico), indicando en lugar visible, tanto no sobre exterior como na plica (CONCURSO RELATOS CURTOS) ou (CONCURSO DE POESÍA), á seguinte dirección:

Asociación Grupo Literario Cultural Alfambra. C/ Estudo, 21 (RELATO ou POESÍA) 44160 ALFAMBRA (Teruel)

https://grupoliterarioculturalalfambra.blogspot.com/