Praza de auxiliar de biblioteca e arquivo para o concello das Somozas

30 Nov 2022

Proceso selectivo para a provisión en propiedade dunha praza de auxiliar de biblioteca e arquivo, polo procedemento de concurso-oposición.

INSCRICIÓNS: ata o 05/12/2022

REQUISITOS:
-Título académico de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria ou doutro equivalente ou que o englobe.
-Nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 do texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.
-Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.

PÁXINA WEB: https://assomozas.es/

CONTACTO: 981 40 41 01

BOP 30/09/2022 (https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2022/09/30/2022_0000006015.pdf)
BOE 15/11/2022 (https://boe.es/boe/dias/2022/11/15/pdfs/BOE-A-2022-18762.pdf)