Prácticas no Comité das Rexións

12 Xul 2022

Cada ano, o Comité das Rexións (CDR) ofrece un número limitado de prácticas para mozos e mozas dun estado membro da UE, ofrecéndolles a oportunidade de adquirir experiencia laboral nunha institución europea.

Hai tres tipos de prácticas dispoñibles: prática estándar, visitas de estudo a curto prazo e práctica para funcionarios gobernamentais.

1. Prácticas estándar. Cada ano, o CDR ofrece a mozos emozas titulados universitarios un número limitado de prácticas de cinco meses. Estes períodos de formación consisten en prácticas nun dos servizos do Comité das Rexións, e esténdense desde o 16 de febreiro ata o 15 de xullo (prácticas de primavera) ou do 16 de setembro ao 15 de febreiro (prácticas de outono).

O propósito da organización de períodos de prácticas no CDR é:
- Proporcionar unha experiencia de primeira man sobre o funcionamento do CDR e das institucións da UE en xeral.
- Proporcionar coñecementos prácticos sobre o funcionamento dos seus departamentos.
- Traballar nunha contorna multicultural e multilingüe.
Permitir que os bolseiros teñan a oportunidade de organizar unha visita de estudo a unha autoridade local ou rexional europea, en relación coas prioridades políticas do Comité.
- Permitir aos alumnos desenvolver e poñer en práctica os coñecementos que adquiriron durante os seus estudos ou carreiras persoais.

As solicitudes realizaranse exclusivamente a través de Internet. Os solicitantes deben:
- Posuír un título universitario (ou un diploma equivalente) outorgado antes da data límite de presentación de solicitudes.
- Ter un coñecemento profundo dunha lingua comunitaria oficial e un coñecemento satisfactorio doutra lingua de traballo da UE (francés ou inglés).

Os bolseiros do CDR teñen dereito a unha subvención mensual. O monto da bolsa é equivalente ao 25% do salario dos funcionarios AD5 ao comezo da pasantía polo período completo de 5 meses. Outórgase un suplemento mensual de 100 € aos aprendices casados cuxos cónxuxes non teñen un emprego remunerado xa os aprendices que teñen fillos a cargo (100 €/neno/mes). Pódese conceder unha subvención complementaria de ata a metade da subvención mensual a un aprendiz discapacitado.

2. Visitas de estudo de curta duración. O CDR tamén ofrece visitas de estudo de curta duración dentro dun dos seus servizos a persoas cuxas actividades profesionais, académicas ou de investigación indiquen que se familiarizarían co funcionamento práctico ou as políticas do Comité. A natureza das tarefas que deben realizar os pasantes depende en gran medida da unidade á que están asignados; mentres que algunhas unidades son máis políticas, outras son máis administrativas.

Os solicitantes deben:
- Ser cidadáns da UE ou cidadáns dun estado que sexa candidato oficial á adhesión.
- Ser graduados universitarios.
- Poder demostrar que necesita profundar o seu coñecemento do Comité das Rexións por motivos relacionados con actividades profesionais, académicas ou de investigación.
- Os solicitantes deben enviar o seu CV e carta de motivación a trainee@cor.europa.eu. A carta debe indicar claramente en que departamento gustaríalles traballar.

Todos os gastos durante o período de estudo correrán a cargo dos beneficiarios: non reciben ningunha subvención nin ningún outro apoio financeiro do CDR. A duración máxima da visita de estudo de curta duración é de 4 meses, pero pode ampliarse a 6 meses en función dos recursos dispoñibles no CDR.

3. Prácticas para funcionarios públicos. O CDR tamén ofrece prácticas para o persoal dunha autoridade pública nacional, rexional ou local dun Estado membro da UE ou dun candidato oficial á adhesión, incluídos os funcionarios rexistrados nun programa de formación gobernamental.

Prazos

Practicas estándar:
- Do 1 de xaneiro ao 31 de marzo (23:59 hora local de Bruxelas) do mesmo ano para prácticas de outono do 16 de setembro ao 15 de febreiro.
- Do 1 de xullo ao 30 de setembro (23:59 hora local de Bruxelas) do ano anterior para prácticas de primavera do 16 de febreiro ao 15 de xullo.

Prácticas de curta duración: non hai prazos fixos.

Máis información: https://cor.europa.eu/en/about/jobs/Pages/Traineeships.aspx