Barómetro Xuvenil 2021. Saúde e benestar

03 Xun 2022

O Centro Raiña Sofía sobre Adolescencia e Mocidade, Fundación FAD Juventud presenta o Barómetro Xuvenil 2021. Saúde e benestar.

A autopercepción da saúde entre a mocidade é substancialmente peor en 2021 en comparación con anos anteriores: en 2017 un 86,7% afirmaba ter boa ou moi boa saúde, porcentaxe que pasa ao 77,5% en 2019 e ao 54,6% en 2021. As mulleres perciben que teñen un peor estado de saúde que os homes, cunha diferenza de ata 10 puntos porcentuais.

Produciuse un lixeiro descenso da poboación nova que se preocupa bastante pola súa imaxe externa con respecto ao 2019. A variación é significativamente máis elevada no caso dos homes —pasando do 23% ao 15,5% en 2021. Na mesma liña, son elas as que declaran en maior medida realizar dietas de adelgazamento para verse mellor esteticamente.

As mulleres declaran sufrir problemas psicosociais en maior medida que os homes, dándose as diferenzas máis notables – entre 15 e 20 puntos porcentuais máis – nas sensacións de tristeza, cansazo e apatía, ansiedade e nos problemas de concentración.

A porcentaxe de poboación nova que declara padecer problemas de saúde mental con moita frecuencia pasou do 6,2% en 2017 ao 15,9% en 2021, destacando unha vez máis as mulleres, que están preto de dobrar a porcentaxe dos homes. Do total de problemas de saúde mental declarados, un 36,2% afirma contar cun diagnóstico, principalmente depresión ou trastornos por ansiedade. Tamén se observa un aumento na ideación suicida con alta frecuencia, que pasou dun 5,8% en 2019 a un 8,9% en 2021.

A pesar de declarar maiores malestares, a porcentaxe de mozas con problemas de saúde mental que busca axuda profesional diminuíu substancialmente desde 2019, pasando do 59,5% ao 50,8% en 2021.

1 de cada 5 mozos non comparte con ninguén os problemas vinculados ao estrés, porcentaxe que chega ao 26,5% no grupo de menos idade, e preto do 10% afirma non acudir a ninguén para buscar consello ou axuda ante unha cuestión persoal grave. A familia é a principal fonte de apoio social na mocidade, sobre todo no grupo máis maior. Entre os 15 e os 19 anos acoden en maior medida ás súas amizades.

Con respecto ao 2019, incrementouse a porcentaxe de poboación nova que leva a cabo prácticas de risco con alta frecuencia, sendo practicar relacións sexuais sen protección a máis estendida (22,4%), seguida da participación en pelexas (10,5%) e superando en todos os casos os homes ás mulleres.

Informe: https://www.adolescenciayjuventud.org/publicacion/barometro_salud_bienestar/