130 prazas axentes do Servizo de vixianza aduanera

06 Abr 2022

O Ministerio de Facenda e Función Pública, convoca estas prazas (80 especialidade de investigación e 50 especialidade marítima)
polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles. Máis información: www.boe.es do 5 de abril
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/05/pdfs/BOE-A-2022-5465.pdf