150 prazas do Corpo Superior de Sistemas e Tecnoloxías da Información do Estado.

14 Xan 2022

O Ministerio de Facenda e Función Pública, convoca estas prazas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días desde a publicacion o 14 de xaneiro no BOE.
Máis información: https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/14/pdfs/BOE-A-2022-573.pdf