Prazas no Concello de Betanzos

13 Xan 2022

Anuncio da apertura do prazo de solicitudes para varias prazas convocadas polo Concello de Betanzos.

No «Boletín oficial da provincia da Coruña» número 242, do 22 de decembro de 2021, publicáronse integramente as bases que han de rexer a convocatoria para prover:

Unha praza de Director de Biblioteca/Museo/Arquivo, pertencente á escala de Administración Especial, clase Técnicos Superiores, subescala Técnica, mediante o sistema de oposición, en quenda libre.

Bases da convocatoria

 

No «Boletín oficial da provincia da Coruña» número 242, do 22 de decembro de 2021, publicáronse integramente as bases que han de rexer a convocatoria para prover:

Unha praza de Encargada/ou de limpeza, do persoal de persoal laboral fixo, a cubrir polo sistema de oposición, en quenda libre.

Bases da convocatoria


Unha praza de Condutor/a de limpeza, do persoal de persoal laboral fixo, a cubrir polo sistema de oposición, en quenda libre.

Bases da convocatoria


Unha praza de Operaria/ou de limpeza viaria, do persoal de persoal laboral fixo, a cubrir polo sistema de oposición, en quenda libre.

Bases da convocatoria


O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde o seguinte ao da publicación desta resolución no «Boletín Oficial do Estado» (BOEM Núm. 11 do xoves 13 de xaneiro de 2022).


Os sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias, cando procedan de conformidade coas bases, faranse públicos no «Boletín oficial da provincia da Coruña» e na sede electrónica do Concello de Betanzos.