3 prazas persoal limpeza (Encargado/a, condutor/a e operario/a) no Concello de Betanzos (A Coruña)

13 Xan 2022

Convocada polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles desde a publicación www.boe.es do 13 de xaneiro.
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/13/pdfs/BOE-A-2022-523.pdf