1 praza Director/a Biblioteca/Museo/Arquivo no Concello de Betanzos (A Coruña)

13 Xan 2022

Convocada polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais desde a publicación www.boe.es do 13 de xaneiro.
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/13/pdfs/BOE-A-2022-522.pdf