15 prazas auxiliar administrativo/a no Concello de Parla(Madrid)

13 Xan 2022

Convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais.
Máis información: www.boe.es do 13 de xaneiro
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/13/pdfs/BOE-A-2022-517.pdf