1 praza enxeñeiro/a técnico/a industrial no Concello de A Coruña

13 Xan 2022

Convocada polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais desde a publicación o 13 de xaneiro na páxina www.boe.es
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/13/pdfs/BOE-A-2022-511.pdf