50 prazas Corpo Superiorde administradores/as do Estado

13 Xan 2022

O Ministerio de Facenda e Función Pública convoca estas prazas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles.
Máis información www.boe.es do 11 de xaneiro
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/11/pdfs/BOE-A-2022-405.pdf