306 prazas de letrados/as da Administración de Xustiza

13 Xan 2022

O Ministerio de Xustiza convoca estas prazas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles.
Máis información www.boe.es do 11 de xaneiro
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/11/pdfs/BOE-A-2022-404.pdf