Axudas para Festivais en Galicia 2022

11 Xan 2022

A Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) convoca para o ano 2022 as Axudas para Festivais do sector audiovisual celebrados en Galicia.

Poderán acceder a estas axudas as persoas físicas e xurídicas privadas legalmente constituídas domiciliadas en Galicia ou nun territorio membro da Unión Europea ou asociado ao Espazo Económico Europeo, que desenvolvan a súa actividade en Galicia, así como as entidades locais galegas, que leven a cabo algún dos festivais descritos no obxecto da convocatoria e cumpran os requisitos referidos no artigo 10.1 da Lei de subvencións de Galicia.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal  (código de procedemento CT215B)

A presentación electrónica será obrigatoria para as administracións públicas, as persoas xurídicas, as entidades sen personalidade xurídica, as persoas que exerzan unha actividade profesional para a que se requira colexiación obrigatoria, persoas traballadoras
autónomas e as persoas representantes dunha das anteriores.

O prazo para a presentación das solicitudes será dun mes desde o día seguinte ao da publicación da correspondente convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

Páxina web oficial da Axencia Galega das Industrias Culturais: http://agadic.gal

Accede ao Texto da Convocatoria