1 praza técnico/a de deportes na Deputación de Pontevedra.

24 Nov 2021

Convocada polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais.
Máis información: www.boe.es do 23 de novembro.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/23/pdfs/BOE-A-2021-19234.pdf