1 praza de asesor/a xurídico/a no Concello de Sarria (Lugo)

22 Nov 2021

Convocado polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais.
Máis información: www.boe.es do 22 de xaneiro.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/22/pdfs/BOE-A-2021-19142.pdf