AXUDAS PARA O CARNÉ DE CONDUCIR

17 Ago 2021

logos

Convocatoria de axudas para a obtención do permiso de condución B e C.     

Poderán solicitar as axudas as persoas mozas que cumpran os seguintes requisitos na data de presentación da solicitude:

a) Ter feitos os 18 anos, sen prexuízo da idade mínima para a obtención do permiso de clase C e que non superen a idade máxima que estableza a normativa vixente do Sistema nacional de garantía xuvenil.

b) Estar empadroadas na Comunidade Autónoma de Galicia cunha antiguidade mínima dun ano.

c) Estar inscritas no SNGX e figurar como beneficiaria na data da solicitude da axuda no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. Pódeste inscribir no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil no enlace seguinte: https://garantiajuvenil.sepe.es/login.action

d) Estar matriculadas nunha autoescola da Comunidade Autónoma de Galicia no momento de presentar a solicitude ou ben ter o/os permiso/s para o/os cales se solicita a axuda con data de expedición entre o 1 de xaneiro de 2021 e a data de presentación da solicitude. 

-Solicitudes

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado BS321A dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia:

 

Para a presentación electrónica poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

 -O prazo de presentación de solicitudes será de un mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.(13 agosto 2021)

Máis Información na convocatoria publicada no DOG 13-08-2021