XV Concurso de Relatos Curtos para ler en Tres Minutos "Luís del Val"

29 Mar 2021

O Concello de Sallent de Gállego, en colaboración coa área de Cultura da Comarca Alto Gállego, convocan o XV Concurso de Relatos Curtos para ler en Tres Minutos "Luís del Val".

As obras estarán escritas en lingua castelá ou lingua aragonesa, de tema libre, inéditas, con extensión máxima de 2 folios en formato A4, escritos por unha soa cara, mecanografados ou informatizados a dobre espazo (tipo de letra Estafes New  Roman, corpo 12) nuns 4.000 caracteres.

Enviaranse, por correo electrónico a relatosluisdelval@aytosallent.es, dous documentos.
- Un co relato impreso (no seu caso en pdf), en cuxo sobre pechado ou arquivo debe aparecer o título da obra presentada e a modalidade de lingua á que se presenta.
- Noutro, encabezado polo lema, que conteña: Nome e apelidos, domicilio, teléfono de contacto, e-mail e fotocopia do DNI ou documento similar e declaración responsable de non ser presentado a outro concurso.

Requisitos:
Poderán participar todas as persoas interesadas maiores de 18 anos.

Dotación:
- Premio en lingua castelá: 700 € e diploma
- Premio en lingua aragonesa: 500 € e diploma

O prazo de admisión de traballos estará aberto ata o 23 de abril de 2021, e pode enviarse por e-mail:

http://www.sallentdegallego.com/sites/default/files/XV%20Concurso%20Luis%20del%20Val.pdf