XXXI Concurso de Contos Vila de Pontedeume

22 Mar 2021

O Concello de Pontedeume convoca o XXXI Concurso de Contos Vila de Pontedeume

O concurso de contos está dirixido a estudantes de Segundo Ciclo da ESO, Bacharelato e Ciclos de Formación de Grao Medio ou Superior, menores de 20 anos.

A lingua a empregar será o galego. Os/as participantes concorrerán cunha única obra.
Os contos, que deberán ser orixinais e inéditos, terán unha extensión non inferior a 6 páxinas nin superior a 8, estarán mecanografados a dobre espazo con letra Arial, corpo 12 e tamaño DIN A4. As follas deberán estar paxinadas.

As obras poderán presentarse directamente ou ben ser remitidas por correo certificado ao rexistro xeral do Concello de Pontedeume (R/ Real 13, 15600 Pontedeume. A Coruña) en sobre pechado co título da obra e lema ou pseudónimo do autor/a, acompañado doutro pequeno sobre, tamén pechado, no que conste o auténtico nome e apelidos do autor/a, así como a fotocopia do seu DNI, teléfono, enderezo e indicación do centro no que cursa os seus estudos e estudos que está cursar.

Premio: 600 €.

O prazo de presentación estará aberto ata o 12 de abril de 2021.

O día da entrega dos premios será o día 17 de maio, día das letras galegas.
Máis información no BOP da Coruña do 22 de marzo de 2021, e na OMIX de Pontedeume, teléfono 981 433 039

http://www.pontedeume.gal/temp/ConcursoContosCartaz.pdf