1 praza administrativo/a no Concello de Abegondo (A Coruña)

22 Mar 2021

Convocada polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais. Máis información: www.boe.es do 22 de marzo.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4435.pdf