3 prazas de policía local no Concello de Monforte de Lemos (Lugo)

22 Mar 2021

Convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles. Máis información: www.boe.es do 19 de marzo.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4344.pdf