1 praza coordinador/a técnico/a deportes no Concello de Quiroga (Lugo)

18 Feb 2021

Convocada polo sistema de concurso-oposicion. Prazo 20 dias naturais desde a publicacion o 18 de febreiro na paxina www.boe.es
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/18/pdfs/BOE-A-2021-2492.pdf