Premio complutense literatura

12 Xan 2021

A Universidade Complutense de Madrid, co propósito de estimular e recoñecer a creación literaria entre os estudantes universitarios, convoca o Premio Complutense de Literatura 2021.

O Premio Complutense de Literatura 2021 terá dúas modalidades:
- Narrativa. Presentarase unha novela ou unha colección de relatos, cunha extensión de entre 100 e 150 páxinas.
- Poesía. Presentarase unha obra poética ou unha colección de poemas, cunha extensión que non poderá exceder de 600 versos, nin ser inferior aos 400.

As obras deberán ser orixinais e inéditas e non ser premiadas en ningún outro concurso. Estarán escritas en castelán, mecanografadas a dobre espazo por unha soa cara, en papel tamaño  DIN A-4 e cun tipo de letra Time New Roman de 12 puntos. Presentaranse catro exemplares impresos e cosidos ou con algún tipo de encadernación, nun sobre pechado. Cada autor/para poderá presentar cantas obras estime oportuno.

Os orixinais remitiranse á Unidade Técnica de Cultura do Vicerreitorado de Cultura, Deporte e Extensión Universitaria, da  UCM a través das seguintes vías:
- Mediante presentación no Rexistro Xeral da  UCM ou calquera dos seus Rexistros Auxiliares.
- Por correo certificado á seguinte dirección: Unidade Técnica de Cultura, Vicerreitorado de Cultura, Deporte e Extensión Universitaria, Universidade Complutense de Madrid, Pavillón de  Gobierno,  R/Isaac Peral s/n, 28015 Madrid, España.

O prazo de presentación de orixinais estará aberto ata o 8 de febreiro de 2021. O fallo do xurado comunicarase persoalmente ás persoas gañadoras e, ademais, farase público no mes de abril de 2021.

Poderán participar estudantes universitarios/as ou egresados de calquera universidade española ou estranxeira, cunha idade comprendida entre os 18 e os 35 anos na data de peche do prazo de admisión de obras.

Cada un dos premios terá unha dotación de 3.000 € e o compromiso de publicación da obra por Edicións Complutense, así como da promoción e publicidade da mesma.

www.ucm.es/cultura