Técnico/a de Contratación en Ames

29 Dec 2020

Convocatoria do proceso selectivo para a selección e nomeamento como funcionario/a interino/a por programa dun/dunha técnico/a de contratación pertencente a escala de administración xeral, subescala técnica, clase superior, subgrupo A2


Presentación de solicitudes do 30 de decembro de 2020 ao 13 de xaneiro de 2021.


Acceso á convocatoria: BOP da Coruña Nº 223 - Martes, 29 de decembro de 2020