XXXII Premio de Narración Breve da Uned

10 Dec 2020

A Universidade Nacional de Educación a Distancia convoca o  XXXII Premio de Narración Breve.

O orixinal, de tema libre, deberá ser inédito e non poderá estar suxeito a compromisos editoriais nin estar a concursar noutros certames. O relato, terá un máximo de 4000 palabras e un mínimo de 2000. Presentarase con dobre espazo interlineado e páxinas numeradas; tipo de letra Estafes New  Roman de 12 puntos. A obra deberá ir precedida dunha portada onde se incluirá título e pseudónimo.

Poderán optar a este Premio as obras orixinais e inéditas, escritas en lingua castelá, en formato  word, que non fosen premiadas noutros certames. Non se admitirá un formato distinto. Se o autor pertence á UNED/UNED deberá indicalo. O arquivo  Word deberá nomearse co título do relato, que debe ser o mesmo que aparece no formulario de admisión. Cada autor poderá enviar unicamente un traballo. Os autores que pertenzan á UNED/UNED deberán indicalo no corpo da mensaxe. Poderán ser estudantes, antigos alumnos, titores, profesores ou persoal de administración e servizos, en activo ou que nalgún momento prestasen servizos na UNED/UNED.

Os traballos poderán presentarse ata o día 21 de marzo de 2021 por correo electrónico unha vez cumprimentado o formulario en liña que aparece nas bases. Tanto o formulario como o relato deben enviarse ao mesmo tempo. Os textos deberán enviarse á seguinte dirección electrónica: certamendenarracion@adm.uned.es

Premio:
4.000 euros.
Concederase un Premio de 500 euros para a categoría UNED/UNED, o que non exclúe que o gañador desta categoría poida optar tamén ao premio principal.

http://clubdecultura.uned.es/2020/11/26/xxxii-premio-de-narracion-breve-de-la-uned/