1 praza de vixiante de obras no Concello de Redondela (Pontevedra)

18 Nov 2020

Convocada polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, a partir da publicación o 17 de novembro no BOE. www.boe.es
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/17/pdfs/BOE-A-2020-14345.pdf