3 prazas de policía local no Concello de Moaña (Pontevedra)

16 Nov 2020

Convocadas (advertido error), polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles desde a publicación no BOE.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/06/pdfs/BOE-A-2020-13742.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/14/pdfs/BOE-A-2020-14232.pdf