XIII Certame de Relato Breve "Relatos con Zapatos"

05 Nov 2020

A Fundación Caixa Rioxa e Bankia convocan o XIII Certame de Relato Breve "Relatos con Zapatos", no que poderán participar todas aquelas persoas que teñan acreditada a súa residencia en España.

Os relatos terán que estar escritos en castelán. Deberán ser orixinais e inéditos (non publicados en ningún medio, nin escrito nin dixital) e non premiados en calquera outro certame.

O tema terá que versar sobre zapatos. A extensión non será superior a 10 folios nin inferior a 4. Non se admiten máis de dous relatos por autor, mecanografados a dobre espazo, letra de corpo 12 tipo Estafes New  Roman, en formato  DIN A4.

Os traballos deberán presentarse baixo pseudónimo e sen firma, por correo postal e por correo electrónico, de forma mixta.

O prazo de recepción de obras estará aberto ata o 28 de febreiro de 2021 ata as 23:59 horas.

Concederase un único premio de 600 euros

https://fundacion-cajarioja.es/certamenes/relatos-con-zapatos/