Medidas de prevención específicas nas escolas de tempo libre e nas actividades de tempo libre dirixidas á poboación infantil e xuvenil

14 Xan 2021

Consulta neste mapa as medidas de prevención específicas para as ETL e para as actividades de educación no tempo libre en Galicia, como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19.

Mapa 27 ENERO Mapa 4 ENERO

Estas medidas foron publicadas no DOG nº38-Bis, do 25 de febreiro de 2021.

As medidas previstas na Orde do 25 de febreiro de 2021 terán efectos desde as 00.00 horas do día 26 de febreiro de 2021. Non obstante o anterior, en cumprimento dos principios de necesidade e de proporcionalidade, serán obxecto de seguimento e avaliación continua, co fin de garantir a súa adecuación á evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria. Como consecuencia deste seguimento e avaliación, as medidas poderán ser modificadas ou levantadas por orde da persoa titular da consellería competente en materia de sanidade.

Para máis información sobre restricións e confinamentos, consulta esta páxina: https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Restriccions-concellos