Medidas de prevención específicas nas escolas de tempo libre e nas actividades de tempo libre dirixidas á poboación infantil e xuvenil

16 Nov 2020

Consulta neste mapa as medidas de prevención específicas para as ETL e para as actividades de educación no tempo libre en Galicia, como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19.

Estas medidas foron publicadas no DOG 223-bis, de 4 de novembro de 2020

A eficacia das medidas estenderase ata as 15.00 horas do 4 de decembro de 2020. Non obstante o anterior, serán obxecto de seguimento e avaliación continua co fin de garantir a súa adecuación á evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria. Como consecuencia deste seguimento e avaliación, as medidas poderán ser modificadas ou levantadas antes do transcurso do período indicado por orde da persoa titular da consellería competente en materia de sanidade.