11 prazas de policía municipal no Concello de Albacete

13 Out 2020

Convocadas polo sistema de oposición. Prazo 20 días naturais, desde a publicación o 13 de outubro,na páxina www.boe.es
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/13/pdfs/BOE-A-2020-12199.pdf