15 prazas de policía municipal no Concello de Valladolid

13 Out 2020

Convocadas polo sistema de oposición. Prazo é 20 días naturais, desde a publicación o 13 de outubro, na páxina www.boe.es
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/13/pdfs/BOE-A-2020-12198.pdf