4 prazas de condutor/a bombeiro/a, no Concello de Vigo.

16 Set 2020

Convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais. Máis información: www.boe.es do 16 de setembro.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/16/pdfs/BOE-A-2020-10745.pdf