1 praza da Escala Técnica de Especialista da UDC

11 Set 2020

A Universidade da Coruña, convoca esta praza polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días. Máis información: www.boe.es do 11 de setembro.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/11/pdfs/BOE-A-2020-10520.pdf