44 prazas do Corpo de Enxeñeiros/as Técnicos/as de Obras Públicas.

07 Set 2020

Convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días.
Máis información: www.boe.es do 7 de setembro.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/07/pdfs/BOE-A-2020-10277.pdf