9 prazas Técnicos Superiores do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.

02 Set 2020

Convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles.
Máis información: BOE do 1 de setembro. https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/01/pdfs/BOE-A-2020-10085.pdf