Bolsas para alumnado afectado economicamente polo COVID-19

29 Mai 2020

A Fundación Renta 4 puxo en marcha estas bolsas que se destinarán a aqueles/as mozos/as que se viron afectados/as directamente pola crise do Covid-19 e cuxa situación económica impídalle facer fronte aos gastos asociados aos estudos.

As persoas solicitantes das bolsas terán como condición ser español ou dun Estado membro da Unión Europea. Tamén poden participar alumnos de Chile, Perú e Colombia. Ademais, o/a solicitante non debe estar en posesión, no momento de solicitar a bolsa, dun título de nivel igual ou superior ao dos estudos da axuda.

As bolsas xerais para estudos universitarios diríxense a estudantes que no curso 2020-21 estean matriculados/as nalgún dos seguintes niveis:

- Ensinos universitarios adaptados ao Espazo Europeo de Educación Superior conducentes a títulos oficiais de Grao e de Máster.
- Ensinos universitarios conducentes aos títulos oficiais.
- Complementos de formación para acceso ou obtención do título de Máster e créditos complementarios para a obtención do título de Grao ou para proseguir estudos oficiais de licenciatura.

A convocatoria abrirase o próximo 15 de xuño ata o 15 de setembro de 2020.

Cada alumno/a bolseiro/a recibirá ata 5.000 euros para o pago da matrícula do curso xa sexa en centros públicos ou privados. Así mesmo, poderá utilizarse para unha renda e mesmo aloxamento, necesarios para os seus estudos.

http://www.fundacionrenta4.org/es/becas-estudios-universitarios