Préstamos Erasmus para estudar un Máster no estranxeiro

10 Nov 2020

Os estudantes de educación superior a nivel de máster que desexan completar un programa de estudo completo noutro país do programa poden solicitar un préstamo garantido pola UE para contribuír aos seus custos.
Os bancos participantes e as axencias de préstamos estudantís ofrecen préstamos en condicións favorables para a mobilidade dos estudantes e inclúen taxas de interese mellores que as do mercado e ata dous anos para permitir aos graduados ingresar nun traballo antes de comezar o pago.

O esquema de préstamo establécese en cooperación co Grupo do Banco Europeo de Investimentos e implementarase gradualmente durante os primeiros anos do programa Eramus + nos Países do Programa.

Quen pode solicitar un préstamo?
Para ser elexible para a solicitude, os estudantes deben:
- ser residentes dun dos países do programa Erasmus +
- completar con éxito os estudos de primeiro ciclo de educación superior (grao ou equivalente);
- ser aceptado para un programa de segundo ciclo ( Master ou equivalente) nunha institución de educación superior recoñecida (HEI) que posúe a Carta Erasmus para a Educación Superior (BOTE).

O Máster (ou equivalente) que teñan a intención de estudar debe:
- ser realizado nun país diferente do seu país de residencia e de onde obtiveron o grao (ou o título equivalente que lles dá acceso ao programa de Mestría)
- ser programa que conducirá a un grao (Master ou equivalente).

Contía do préstamo
Os préstamos son de ata 12,000 € para un programa Master de 1 ano e ata 18,000 € para un Master de ata 2 anos e poden cubrir os custos de vida, matrícula e outros custos de estudo en calquera dos 33 países do programa Erasmus + .

Onde solicitalo
Directamente aos bancos participantes, institucións de educación superior ou compañías de préstamos estudantís.

Máis información: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-plus-master-degree-loans_en