Premio a alumnas: WONNOW 2020

02 Mar 2020

Poderán participar como candidatas nos Premios WONNOW 2020 as alumnas que superasen e teñan notas oficiais dos primeiros 180 créditos do grao e sigan matriculadas e cursando devandito grao ou o máster que lle dá continuidade aos seus estudos, cuxos graos estean aprobados pola Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación (ANECA).

As alumnas de graos da área de ciencias, tecnoloxía, enxeñería e matemáticas non incluídas nesta listaxe e que cumpran os requisitos indicados, poderán solicitar a súa inscrición, aínda que quedando condicionada a mesma ao criterio dos organizadores.

O prazo de presentación das candidaturas estará aberto ata o 30 de abril de 2020.

Os criterios de valoración dos méritos das candidatas serán os seguintes:

- Para o Premio en Metálico de 10.000€

Nota media do expediente académico dos primeiros 180 créditos cursados e finalizados de calquera dos graos.
Carta motivacional na que a alumna explique a que destinaría o premio en metálico se fose a gañadora.
Traxectoria persoal e social do currículo  vitae.

- Para os 10 Premios de Bolsa, consistentes en bolsas remuneradas para traballar seis meses en CaixaBank

Carta motivacional na que a candidata seleccione o proxecto ou proxectos nos que lle gustaría participar se obtivese a bolsa remunerada.
Traxectoria académica, profesional e persoal do currículo  vitae. (Valorarase participación en proxectos, premios, cursos, colaboracións, asistencia a simposios, publicacións e coñecementos de idiomas).

Tanto a galardoada co Premio Monetario como as candidatas que obtivesen os Premios de Bolsa participarán nun programa de mentoring en Microsoft Ibérica.

https://www.wonnowawards.com/bases